Praxe v EU – prevence dlouhodobé nezaměstnanosti absolventů středních škol

 • Dlouhodobá stáž proběhla v termínu květen až září 2014 v Itálii na ostrově Sardinie, na Jaderské riviéře a v italských Dolomitech.
 • Projekt byl spolufinancován z grantu EU a hostitelskými organizacemi.
 • Projekt vznikl na základě potřeby zlepšit postavení aboslventů odborných středních škol na trhu práce.
 • Mobility se zúčastnilo 20 absolventů odborných středních škol.

 

Cíle projektu

   • Cílem projektu bylo získání praxe absolventů v prosperujících hotelech a restauracích v Itálii.
   • Cílovou skupinou projektu byli nezaměstnaní absolventi gastronomických středních škol a učilišť, kteří byli evidováni na úřadech práce v celé České republice.
   • Původní plán, vyslat absolventy registrované na ÚP Chrudim déle než 6 měsíců, se vzhledem k nabídce sezónních prací v gastronomickém oboru, nabídce rekvalifikačních kurzů a stáží v českých podnicích pro nezaměstnané nenaplnil. Proto jsme po dohodě s NAEPem na stáž vyslali i nezaměstnané čerstvé absolventy. Tato volba se ukázala správná, stáž absolvovali všichni se zájmem a plným nasazením. Čerství absolventi přešli plynule ze vzdělávacího procesu do procesu pracovního.

Realizace projektu

   • Do projektu byli vybráni mladí lidé bez praxe, s nižší kvalifikací nebo čerství maturanti bez praxe z okrajových regionů. Přednost dostali uchazeči ze sociálně slabého prostředí, kteří se aktivně zapojili do přípravy před výjezdem na stáž, složili základní jazykovou a dovednostní zkoušku, která ověřila jejich připravenost na delší výjezd do zahraničí.
   • Zájemci prošli jazykovou, kulturní a odbornou přípravou na dlouhodobou stáž v Itálii.
   • Stážistm bylo zajištěno pojištění, letecká nebo autobusová doprava do hostitelských organizací a zpět do ČR. Dále ubytování a stravování.
   • Projek byl realizován formou zahraniční praxe v renomovaných hotelech a restauracích, kde byli účastníci zapojeni do běžného provozu po dobu 2 až 4 měsíců.
   • Stážisté pracovali na pozicích pomocný kuchař, číšník, barman, housekeepingu, ve wellness službách pod taktovnou italských profesionálů.
   • V prvních 2 týdnech se účastníci stáže seznamovali a adaptovali na nové pracovní prostředí, získávali odborné dovednosti a jazykové zkušenosti pro výkon na své pozici. V dalších týdnech zdokonalovali praxí nabyté zkušenosti a dovednosti.
   • Jelikož se jednalo o stáž dlouhodobou bylo nutné zajišťovat průběžně monitoring a psychologickou podporu. Monitoring byl prováděn 1x týdně telefonicky a dále osobní návštěvou resortů dle potřeby. S jednotlivými účastníky jsme byli ve spojení telefonicky nebo po skypu. Na základě měsíčních monitorovacích telefonických zpráv se řešily provozní problémy.

Výstupy projektu

   • Účastníci obdrželi certifikát v ČJ a AJ, dále  Europass mobilita - pracovní životopis v ČJ a AJ, Díky projektu si účastníci zlepšili své postavení na trhu práce a získali praxi v tržním prostředí.
   • Praxe jim umožnila osobní i profesní rozvoj. Vedla k nárůstu jejich sebevědomí, zlepšení komunikačních a jazykových dovedností.
   • Došlo ke zvýšení zájmu o vystudovaný obor a především k rozšíření kulturního a všeobecného přehledu.
   • Díky absolvované praxi v tržním prostředí je předpoklad, že účastníci stáže budou více konkurenceschopni.
   • Získali přehled o potřebách evropského trhu práce, nové praktické a jazykové dovednosti.
   • Významným prvkem stáže bylo získání zajímavých kontaktů, které umožnili navázat evropskou spolupráci a doufáme, že zvýší zaměstnanost. Absolventi se seznámili s požadavky zaměstnavatelů, potřebami současného turistického ruchu.
   • Tyto zkušenosti napomohou k prevenci dlouhodobé nezaměstnanosti, stimulují k dalšímu vzdělávání, osobnímu i profesnímu rozvoji.